ขั้นตอนการขอใช้งาน Data Exchange API

 1. ติดต่อเพื่อลงทะเบียนพร้อมเอกสาร
 2. รับ Private key พร้อมคู่มือการใช้งาน
 3. Private key (อายุการใช้งาน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน)

เอกสารการขอรับบริการ NLIC Data Exchange

 1. ใบรับรองของหน่วยงาน
 2. ที่ตั้งสำนักงาน
 3. อีเมล
 4. หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
10400
Email: nlic@mol.mail.go.th


What is NLIC Data Exchange Platform Application Programming Interface : API

NLIC Data Exchange Platform Application Programming Interface : API คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานระหว่างหน่วยงาน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำเป็นต้อง มีข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน โดยมีการกำหนด Policy ในการใช้งานการแลกเปลี่ยนความรู้การสื่อสารข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน หรือรูปแบบที่ผู้รับอนุญาตเพื่อที่จะสามารถนำไปดำเนินรายการทางด้านข้อมูลตามมาตรฐาน ระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างชุดโปรแกรมกับชุดโปรแกรมของหน่วยงานได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีการใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆ และดำเนินตามมาตรฐานและขบวนการซึ่งอนุญาตให้ผลลัพธ์จากระบบหนึ่ง ถูกประมวลโดยตรงเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าไปยังข้อมูลระบบอื่นๆ ทำให้สามารถลดจำนวนการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษและลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผิดพลาดลงได้ปัจจุบันได้พัฒนา NLIC API Version 1.9 Update 17-09-2019

ข้อมูลที่ให้บริการแลกเปลี่ยน API Specification

NO. URL Method Desription
1. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/X_JOB POST ตำแหน่งงานที่นายจ้างรับสมัคร (limit 10,000 Records)
2. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/ELPS_EMP_REQ POST ข้อมูลสำรวจความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ (limit 10,000 Records)
3. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/DBD POST ทะเบียนนิติบุคคลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
4. http://api.nlic.mol.go.th/api/NlicAPI/t8000 POST ข้อมูลสถานประกอบการของ สปส (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
5. http://api/NlicAPI/DOE_Employer POST ข้อมูลนายจ้าง (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
6. http://api/NlicAPI/DOE_Job POST ข้อมูลตำแหน่งงานที่นายจ้างรับสมัคร (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
7. http://api/NlicAPI/DOE_Unemploy POST ข้อมูลคนหางาน (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
8. http://api/NlicAPI/LabourPassedTest POST ข้อมูลผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ และประสงค์จะหางานทำ (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
9. http://api/NlicAPI/LabourTraining POST ข้อมูลผลการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
10. http://api/NlicAPI/Graduated POST ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน
11. http://api/NlicAPI/Students POST ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา (limit 10,000 Records) สำหรับใช้ในการกิจดำเนินงานในกระทรวงแรงงาน

ตัวอย่างการใช้งาน API

        [httpPost]
        public async Task FunctionPost()
        {
          string ApiUrl = "URL";
          string APIKEY = "Your Private Key";
          using (HttpClient client = new HttpClient())
          {
            var Body = new Dictionary< String , String>
            {
              {"ServiceCode", ""},
              {"Type", ""},
              {"Param", ""},
            };

            client.BaseAddress = new Uri(apiUrl);
            client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new System.Net.Http.Headers.MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
            client.DefaultRequestHeaders.Authorization = new System.Net.Http.Headers.AuthenticationHeaderValue("Bearer", APIKEY);
            HttpResponseMessage response = await client.PostAsJsonAsync(ApiUrl, Body);
            var Results = await response.Content.ReadAsStringAsync();
            foreach (var Item in JsonConvert.DeserializeObject< List< object > >(Results))
            {
              // Do Something
            }
          }
        }
        
          $url = "URL";
          $apiKey = 'Your Private Key';
          $header = array(
            'Content-Type: application/json; charset=utf-8',
            'Authorization: ' . $apiKey
          );

          $Body = json_encode(
              array(
                'ServiceCode' => '',
                'Type' => '',
                'Param' => ''
              )
          );

          $ch = curl_init($url);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
          curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Body);
          curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);

          // Submit the POST request
          $Resopnse = curl_exec($ch);

          curl_close($ch);